Start
Nyheder
Om HBH
Medlemmer
Nye medlemmer
Bestyrelsen
Torvegrupper
Juletræ
Arrangement
Arkiv
Vedtægter
Kontakt

November 2006

læs seneste nyhedsbrev til medlemmerne her: Nyhedsbrev November 2006 / 2

Projekt High: five efterlyser virksomheder
Et nyt projekt har set dagens lys. Formål: At skabe job eller uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.
Udgangspunktet er, at der blandt udsatte unge findes arbejdsomme, engagerede og motiverede unge mennesker, der blot savner en chance og et nyt fast holdepunkt med klare, definerede rammer og mål. Projektet støttes af blandt andre beskæftigelsesministeren. High:five efterlyser virksomheder, der gerne vil tage del i denne opgave og give en ung en ny chance. High:five ønsker at bringe de motiverede unge og de engagerede virksomheder sammen, så de unge får den chance, der kan give dem en ny og bedre fremtid.

Med projekt High:five får virksomhederne støtte og opbakning i processen og High:five vil være virksomhedernes repræsentant i samarbejdet med de offentlige myndigheder. Yderligere information findes på: www.highfive.net.

Gode råd om arbejdsmiljøuddannelse:

  • Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen i en sikkerhedsgruppe har pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen. Dette gør sig dog ikke gældende for arbejdsgivere og virksomhedsledere, f.eks. en administrerende direktør, selv om de indgår i en sikkerhedsgruppe.
  • Arbejdsgiveren skal tilmelde sikkerhedsgruppens medlemmer til arbejdsmiljøuddannelsen senest fire uger efter, at en sikkerhedsgruppe er oprettet eller genetableret. Uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter.
  • Arbejdsgiveren skal afholde udgifter, der er forbundet med deltagelsen i arbejdsmiljøuddannelsen, og dækker tab af indtægter for sikkerhedsgruppens medlemmer.
  • Den almindelige arbejdsmiljøuddannelse varer 37 timer. Virksomheder, som er omfattet af brancherne indenfor kontor- og administrationsområdet, kan dog i stedet gennemføre en 30 timers arbejdsmiljøuddannelse. Blandt udbyderne er Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som udbyder brancherettede kurser for bl.a. service. Find andre godkendte udbydere på www.at.dk/sw6568.asp.

 

Ændring af etableringskonto-ordningen

Der er vedtaget nogle ændringer i loven om etableringskonto-ordningen for lønmodtagere, der efter visse betingelser har mulighed for at foretage fradrag for indskud af penge i et pengeinstitut med henblik på at starte egen virksomhed.

De væsentligste ændringer i loven om etableringskonto er:

·         En ændret beskatning af indskud på etableringskonto enten i tilfælde af, at etableringen af virksomhed ikke er startet senest ved udgangen af det indkomstår, hvor kontohaveren fylder 65 år, eller hvor indskud hæves, selv om der ikke etableres virksomhed.

·         En ændret beskatning af indskud på etableringskonto, hvis indskud hæves af kontohaveren uden, at indskudsbeløbet forlods kan afskrives på aktiver eller anvendes til anskaffelse af aktier/anparter eller til dækning af afholdte udgifter.

  Begge ændringer får virkning fra indkomståret 2007.

 

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Juize velkommen.

 

læs seneste nyhedsbrev til medlemmerne her: Nyhedsbrev November 2006

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Nettoline Brønshøj og Ørelægens Hørehjælp velkommen.

 

Oktober 2006

læs seneste nyhedsbrev til medlemmerne her: Nyhedsbrev Oktober 2006

Sygedagpenge – manglende returnering af oplysningsskema 

Ifølge sygedagpengeloven kan kommunen stoppe dagpengene og dermed arbejdsgiverens refusion, hvis medarbejderen uden rimelig grund undlader at returnere kommunens oplysningsskema inden for 8-dages fristen.

To nye afgørelser viser, at hvis den sygemeldte hævder, at den manglende returnering af oplysningsskemaet skyldes, at vedkommende aldrig har modtaget skemaet, skal kommunen kontakte postvæsenet for at undersøge, om der har været uregelmæssigheder i postgangen de pågældende dage, før refusionen kan stoppes

Gode råd om sikkerhedsudvalg

Alle virksomheder med mere end 19 ansatte skal have et sikkerhedsudvalg, der tager sig af den overordnede ledelse og koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i virksomheden. Sikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra sikkerhedsgruppen/-erne og en formand. Formanden er arbejdsgiveren/virksomhedslederen eller en ansvarlig repræsentant, der kan handle på ledelsens vegne. Sikkerhedsudvalget skal holde møde mindst én gang i kvartalet, og der skal udarbejdes referat. Der skal afholdes mindst to møder om året med samtlige sikkerhedsgrupper. Der skal desuden udpeges/ansættes en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, som skal koordinere det daglige arbejde og være bindeled mellem sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen/-erne. Den daglige sikkerhedsleder skal deltage i sikkerhedsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

Den lovbaserede barselsordning er nu trådt i kraft

Alle private arbejdsgivere i Danmark skal senest pr. 1. oktober 2006 være omfattet af en barselsudligningsordning. Loven bevirker, at virksomheder, hvis medarbejdere ikke er omfattet af en såkaldt decentral ordning, eksempelvis DA Barsel, skal være omfattet af den lovbaserede offentlige barselsudligningsordning – Barsel.dk.  
Flere udbydere af lønbetalingsservices henvender sig til private virksomheder med tilbud at yde bistand i forbindelse med tilslutning til den offentlige udligningsordning mod betaling herfor. Men har du mulighed for at tilmelde dig og din virksomhed til DA Barsel og undgå at have medarbejdere omfattet af den offentlige ordning, kan det være en besparels. DA Barsel følger i hovedtræk de samme principper som den offentlige ordning, men hvor den offentlige ordning koster 936 kroner pr. år pr. fuldtidsmedarbejder, koster DA Barsel kun 786 kroner. Derudover kan unge under 18 år og administrerende direktører undtages i DA Barsel. 

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Zhenzi + Prikkerne over i'et + Skousen Husholdningsmaskiner + Oky Doky velkommen.

 

Europæisk arbejdsmiljøuge sætter fokus på unge

I uge 43 er det europæisk arbejdsmiljøuge. Temaet for ugen er unges jobstart. I Danmark er det Arbejdstilsynet og en række organisationer, herunder LO, der står for den nationale indsats. Der er planlagt en række aktiviteter, der sætter fokus på unges arbejde. LO’s jobpatrulje besøger virksomheder rundt om i landet for at tjekke, om de unges arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår er i orden. Virksomhederne har ikke pligt til at lukke LO’s jobpatrulje ind. Udvalgte uddannelsessteder får besøg af et ”arbejdsmiljørejsehold”, som informerer om unge og arbejdsmiljø. Der bliver også udsendt en avis til uddannelsesstederne med artikler, der kan inspirere underviserne til at undervise i arbejdsmiljø.

Justering af arbejdsmiljøreformen

De politiske partier bag arbejdsmiljøreformen og socialdemokratiet blev i onsdags enige om at justere arbejdsmiljøreformen på væsentlige punkter. Hovedpunkterne er:

·          Screeningen gøres mere grundig. Herefter stopper screeningen ikke, hvis man ikke har orden på APV og SiO - men det faktiske og det psykiske arbejdsmiljø vurderes også. Arbejdstilsynet kan afgive påbud allerede ved screeningen.

·          Arbejdstilsynet får flere muligheder for at pålægge virksomhederne at bruge en arbejdsmiljørådgiver til at få løst et arbejdsmiljøproblem.

·          Virksomheder med orden i arbejdsmiljøet får en grøn, glad Smiley.

·          Øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder krav om brug af uvildig rådgivning til løsning af problemer med psykisk arbejdsmiljø.

·          Udvidet, forebyggende vejledning fra Arbejdstilsynet, bl.a. ved ukomplicerede ergonomiske problemer og risiko for vold.

·          Der arbejdes videre med udviklingen af en enkel arbejdsmiljø-certificeringsmodel for små og mellemstore virksomheder.

Nedslidningstruede brancher

·          Der tilføres 70 millioner kr. til Arbejdstilsynet til særlige indsatser i nedslidningstruede brancher, bl.a. hotel- og restaurantområdet, rengøringsområdet og hjemmeplejen. Pengene skal bl.a. anvendes til at ansætte 100 tilsynsførende mere og fokus skal særligt lægges på det psykiske arbejdsmiljø og ergonomi.

Se hele aftalen på beskæftigelsesministeriets hjemmeside http://www.bm.dk/sw14767.asp

 

Ændrede pensionssatser til elever på kontorområdet

For elevforhold indgået fra og med 1. juli 2006 har eleverne ret til pension. Pensionssatsen er pr. 1. juli 2006 6,0 procent. Denne pensionssats stiger pr. 1. januar 2007 til 10,8 procent. En forudsætning for pension til elever er, at eleven er fyldt 20 år og har 9 måneders anciennitet. For elevforhold indgået før 1. juli 2006 skal der ikke betales pension.

 

Nye initiativer skal lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft

Beskæftigelsesministeriet har iværksat en række initiativer, der vil gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det drejer sig blandt andet om følgende initiativer:

 

  • Hjemmesiden www.workimport.dk er under udarbejdelse og forventes klar sidst i november 2006. Hjemmesiden vil samle al information om arbejdstilladelser og ophold, skat, forhåndsgodkendelser, osv.
  • I starten af november forventes etableret en hotline, hvor virksomhederne kan hente hjælp til rekruttering af medarbejdere i udlandet.
  • Der vil på jobnet.dk blive etableret en vejledning om opslag af job i udlandet.
  • Lettere adgang til udstedelse af skattekort til østeuropæiske medarbejdere, der har fået ansættelse i forhåndsgodkendte virksomheder. Der kræves kun forevisning af ansættelseskontrakten og kopi af virksomhedens forhåndsgodkendelse.
Prøv en akademiker i din virksomhed – og få 10.000 kr. om måneden i tilskud

Tilbuddet kommer fra Videnskabsministeriet og er henvendt til virksomheder med 3 til 100 ansatte. Formålet er at få akademikere ansat i de små og mellemstore virksomheder og få styrket samarbejdet til videninstitutionerne.

 

Når din virksomhed ansætter en akademiker eller ”videnpilot”, kan du få 10.000 kr. om måneden i tilskud i op til 12 måneder. Desuden er der et tilskud på 25.000 kr. til indkøb af ydelser hos universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Hvis du ønsker at ansætte en videnpilot, skal du have en konkret udviklingsopgave som du ønsker at få løst. Der er ingen ansøgningsfrist, da midlerne gives efter først til mølle-princippet

 

Læs mere på www.videnflytterud.dk eller www.dhs.dk.

 

September 2006:

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Clara velkommen.

læs seneste nyhedsbrev til medlemmerne her: Nyhedsbrev September 2006

 
August 2006:
Bliver det nogensinde jul på Nørrebro?

På Nørrebro Handelsforenings hjemmeside www.norrebro.dk kan man læse om problemerne med at skaffe kapital nok til at holde jul på Nørrebro. Men skal det også være jul i Brønshøj - Husum. Vores lokale juletræesfonde står med samme problem. Færre og færre donere penge til juletræerne på torvene. Den der gør giver det samme beløb som de har givet de sidste 10-15 år. Desværre er udgifterne i forbindelse med juletræerne steget, og hvis ikke der sker noget kan det ende med at "julen" må aflyses i Brønshøj-Husum. Vil du vide mere om vores lokale juletræesfonde så se her Juletræesfonden  her kan du også se fondenes kontonumre I tilfælde af at du vil støtte op omkring de lokale arrangementer.

Udenlandsk arbejdskraft

Med stigende mangel på arbejdskraft, overvejer mange arbejdsgivere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og flere borgere fra de andre EU-lande søger arbejde i Danmark. Derfor har Beskæftigelsesministeriet udgivet en pjece, der beskriver relevante regler og forhold om det danske arbejdsmarked, som man som arbejdsgiver eller arbejdstager skal være særligt opmærksom på. Pjecen er oversat til engelsk, polsk og litauisk og kan fås på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside  www.bm.dk/workindenmark.

Mange har opdaget muligheden for at løse rekrutteringsproblemer ved at ansætte arbejdskraft fra et af de otte nye østeuropæiske EU-medlemslande. For at medarbejderne fra disse lande kan ansættes i Danmark, skal de dog - ifølge den danske Østaftale - have en opholds- og arbejdstilladelse. Det forudsætter, at medarbejderen fastansættes på overenskomstmæssige eller i øvrigt sædvanlige vilkår i mindst 30 timer om ugen.

Virksomheder, der ønsker at benytte sig af dette, har nu fået mulighed for at blive forhåndsgodkendt hos Udlændingestyrelsen, så medarbejderen kan starte arbejdet øjeblikkeligt, uden at man skal afvente sagsbehandlingstiden i Udlændingestyrelsen

Læs mere om vilkårene for at ansætte østeuropæisk arbejdskraft og om forhåndsgodkendelse på disse links:

http://www.udlst.dk/Publikationer/Publikationerne/faktabla_vedledning_arbejdsgivere.htm

http://www.udlst.dk/Nyheder/Nyhederne/abc_ny_oestaftale.htm (om forhåndsgodkendelse)

 

DA-Barselsfond

Før en virksomhed kan få refusion fra DA-Barselsfond, er det en betingelse, at medarbejderen har udfyldt og underskrevet en tro- og loveerklæring, som derefter opbevares af arbejdsgiveren. Tro- og loveerklæringen vedrører 15. - 20. uge efter fødslen, hvor kun den ene forælder har krav på løn fra arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan i forbindelse med en stikprøvekontrol blive anmodet om at forevise tro- og loveerklæringerne. Erklæringen kan hentes på www.arbejdsgiver.net

 

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Danske Bank Brønshøj Afdeling velkommen.

læs seneste nyhedsbrev til medlemmerne her: Nyhedsbrev August 2006

Juli 2006:

Kørselsgodtgørelse til elever

Elever, der i forbindelse med skoleophold har mere end 20 km til skole, har i henhold til butiksoverenskomsten og kontor-/lageroverenskomsten krav på befordringsgodtgørelse. Eleven skal i videst muligt omfang benytte offentlige transportmidler. Hvis dette er forbundet med urimelige store ulemper for eleven, kan eget befordringsmiddel benyttes. Befordringsgodtgørelsen er reguleret pr. 03.07.2006, således at den udgør kr. 1,04 per kørt kilometer.

 

Juni 2006:

Omførsel

Folketinget har vedtaget en ændring af Næringsloven, så det fra 1. januar 2007 bliver tilladt at sælge dagligvarer ved omførsel (fx fra en varevogn). Reglen gælder for dagligvarer undtagen chokolade- og sukkervarer, mineralvand m.v., drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, tobaksvarer samt fyrværkeri. De nævnte varegrupper er undtaget for at mindske risikoen for snyd med afgifter.

Personer, der ønsker at foretage salg ved omførsel skal indhente en omførselsgodkendelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kønsopdelt lønstatistik

Folketinget har vedtaget en ændring af ligelønsloven, der betyder, at virksomheder med mindst 35 ansatte, som udgangspunkt hvert år, er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for en bestemt medarbejdergruppe opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode. Dette dog alene, hvis der på virksomheden inden for en bestemt medarbejdergruppe er ansat mindst 10 kvinder og mindst 10 mænd. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2007.

Opbevaring af kassestrimler

Som led i regeringens indsats for at mindske de administrative byrder, har folketinget vedtaget, at detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun skal opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2006.

 

Ændringer i pensionssatserne

 Pr. 1. juli 2006 sker der ændringer i pensionssatserne:

1. juli 05    Stigning      1. juli 06   

Butiksoverenskomsten                                                   9,0 %          0,9 %           9,9 %
Kontor- og lageroverenskomsten                                   9,9 %          0,9 %          10,8 %
Overenskomst for reklamebureauer og forlag                9,6 %          0,9 %          10,5 %
Cafeteriaoverenskomsten                                              9,9 %          0,9 %          10,8 %
Overenskomst for slagtere og delikatesseassistenter   9,9 %          0,9 %          10,8 %     
Overenskomst for bager- og konditorsvende                 9,9 %          0,9 %          10,8 %
Optikeroverenskomsten                                                 10,2 %        0,6 %          10,8 %
Vikaroverenskomsten                                                      9,9 %          0,9 %         10,8 %
Overenskomst med Teknisk Landsforbund                      9,9 %          0,9 %         10,8 %                                     

Af pensionsbidraget betaler arbejdsgiver 2/3 og den ansatte 1/3.

 

Maj 2006:

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Fruenzimmer og Brønshøj Is velkommen

 

Rammeaftale mellem DA og KODA/GRAMEX

Rammeaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og KODA/Gramex om vilkårene for erhvervsvirksomheders ret til at spille musik for medarbejderne er opsagt af KODA/Gramex til udløb med udgangen af 2005.

Aftalen er efter forhandlinger mellem parterne fornyet for kalenderårene 2006 og 2007.

Aftalen gælder for virksomheder, der anvender musik til underholdning for medarbejderne. Der skal betales vederlag, såfremt 40 medarbejdere eller derover har adgang til at lytte til musikken.

Nye satser - 2006 og 2007

2006: KODA/Gramex 28,70 kr./21,52 kr. pr. medarbejder og
2007: KODA/Gramex 29,40 kr./22,04 kr. pr. medarbejder

 

Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet (BAR Handel) har udgivet ”APV i detailhandlen”. Det er en branchevejledning om arbejdspladsvurdering i detailhandlen. Vejledningen indeholder tjeklister og skema til APV´en, og den henvender sig især til de mindre forretninger. Læs mere - klik her http://www.barhandel.dk/upload/apv_detail_2006.pdf

 

April 2006:

Arbejdsgiverens strafansvar for medarbejdernes overtrædelser er lempet

En ændring af straffereglerne i arbejdsmiljøloven betyder, at arbejdsgivere, som har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ikke bliver straffet, når de ansatte overtræder reglerne. Samtidig risikerer ansatte, der forsætligt eller groft overtræder reglerne, højere bøder. Hermed er det understreget, at de ansatte har et medansvar for, at arbejdsmiljøreglerne bliver efterlevet.

I dag får arbejdsgiverne bøder for overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som de ansatte begår, uanset om de har gjort alt, hvad der er muligt for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Fremover slipper arbejdsgiveren for bøde, når arbejdsgiveren kan dokumentere, at de har opfyldt deres forpligtelser i henhold til arbejdsmiljøloven. Bl.a. når arbejdsgiveren har stillet alt nødvendigt udstyr til rådighed, har instrueret den ansatte fyldestgørende om udførelsen af det pågældende arbejde og har ført et effektivt tilsyn med arbejdet.

De nye regler træder i  kraft den 28. april 2006 og kommer til at gælde for alle typer af virksomheder, dvs. både store og små og både personligt ejede virksomheder og selskaber eller lignende.

Elever - en god investering!

Faglært arbejdskraft bliver stadig sværere at rekruttere for virksomhederne. Ved at uddanne elever er din virksomhed med til at uddanne kvalificerede medarbejdere, som tilmed bliver de bedste ambassadører for din branche. Dansk Handel & Service har udarbejdet en ny folder og oprettet en hjemmeside, der skal hjælpe dig med at ansætte nye elever. Her kan også findes information om bl.a. lønsatser, lønrefusion og praktikpladspræmie. Alt dette kan ses på www.elever.dhs.dk.

 

Østaftalen

Der er indgået en politisk aftale om en forlængelse af Østaftalen, som betyder, at arbejdstagere fra de otte nye EU-medlemslande skal ansættes på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige ansættelsesvilkår. Samtidig gennemføres der en række ændringer med henblik på at smidiggøre den gældende ansøgningsprocedure og nedbringe sagsbehandlingstiden til et minimum.

Aftalen har følgende hovedelementer:

Forhåndsgodkendelse af overenskomstdækkede virksomheder

Danske virksomheder vil fremover kunne forhåndsgodkendes til at ansætte statsborgere fra EU-8 på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. Dette betyder, at en virksomhed, der er overenskomstdækket, også kan forhåndsgodkendes til at beskæftige højtuddannede, specialister, ledende funktionærer mv., som er ansat på individuelle ansættelseskontrakter i virksomheden.

Forhåndsgodkendelse vil give virksomheden ret til at ansætte statsborgere fra EU-8, uden der forinden skal ansøges om og meddeles opholds- og arbejdstilladelse for den enkelte arbejdstager.

Udlændingestyrelsen vil behandle ansøgninger om forhåndsgodkendelse af overenskomstdækkede virksomheder.

Virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede, skal også fremover ansøge Udlændingestyrelsen om individuelle arbejds- og opholdstilladelser efter de hidtidige regler.

Mulighed for deltidsansættelse

Der gives fremover mulighed for ansættelse af arbejdstagere fra EU-8 på deltidsarbejde. Det er dog et krav, at beskæftigelsen er af mindst 30 timers varighed.

Udvidet ret for studerende til at arbejde

Studerende fra EU-8 lande på SU-berettigede erhvervskompetencegivende uddannelser vil fremover kunne tage arbejde uden krav om særskilt arbejdstilladelse.

Fortsat ret til at arbejde under behandling af ansøgning om forlængelse

Ved forlængelse af en given arbejdstilladelse kan den pågældende arbejdstager fortsætte sit arbejdsforhold, mens ansøgningen behandles i Udlændingestyrelsen.

 

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Matas Husum velkommen

 

Sygedagpenge - Digitalisering

Fra den 29. marts 2006 er det blevet muligt at anmelde sygdom og anmode om refusion digitalt via www.virk.dk. Det vil sige, at virksomhederne i dag kan vælge mellem den digitale løsning eller papirblanketterne som hidtil. De virksomheder, der vælger den digitale løsning, behøver ikke at indhente medarbejderens underskrift på refusionsanmodningen. Virksomheder, der fortsætter med at bruge papirblanketterne, skal stadig sørge for at få medarbejderens underskrift. For at benytte den digitale løsning kræves en digital signatur. Den kan hentes gratis på www.virk.dk.

Svindel med Dankort

Der har i den seneste tid været eksempler på, at svindlere har haft held til at installere overvågningsudstyr i flere ældre rød/sorte DKT-terminaler i forretninger. PBS opfordrer derfor til at holde betalingsterminal(er) under et skærpet opsyn, så det ikke er muligt uhindret at ændre i Dankort-terminalerne.

Anbefalingerne er derfor at være ekstra opmærksom, hvis:

§         Du har indbrud i din forretning. Du bør sikre dig, evt. ved hjælp fra en tekniker, at der ikke er foretaget ændringer af forretningens terminal(er)

§         Din terminal bliver stjålet. Udover at lave en politianmeldelse, bør du også kontakte PBS på telefon: 4489 7715

§         Din terminal bryder ned. Konstaterer en tekniker, at der er forsøgt at foretage ændringer i terminalen, så kontakt PBS på telefon: 4489 7715

§         Du har teknikerbesøg. Får du uanmeldt teknikerbesøg, eller giver én sig ud for at være tekniker, så check aftalen hos din serviceudbyder

§         Hvis du får mistanke om, at der er ændret i en terminal, så kontakt PBS

§         Udover disse retningslinjer bør man undgå, at forretningens terminaler er tilgængelige for uvedkomne, når de ikke er under opsyn.

Regeringsforslag m rygeregler

Til oktober fremlægger regeringen et lovforslag om fremtidens rygeregler. Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2007 og dækker områderne: offentlige arbejdspladser, institutioner mv., det offentlige rum, private arbejdspladser, serveringssteder.

Regeringens tanke er, at det ikke skal være tilladt at ryge indendørs på offentlige arbejdspladser. Endvidere skal det ikke være tilladt at ryge i det offentlige rum. Dvs. de steder, hvor alle færdes og i almindelighed har adgang til, f.eks. butikscentre, sportshaller og kulturinstitutioner. Det bliver obligatorisk for private arbejdspladser at have en rygepolitik, som opfylder lovens formål. Arbejdspladsen bestemmer selv fremgangsmåden for at lave en rygepolitik.

På serveringssteder, hvor der ikke serveres egentlig mad, og hvor området, som er beregnet til gæster, er større end 100 m2, vil der være rygeforbud. Det vil være tilladt at indrette rygerum. På serveringssteder, hvor det område, der er beregnet til gæsterne, er mindre end 100 m2, bestemmer stedet selv, om der skal være rygeforbud, eller om det skal være tilladt at ryge.

På arbejdspladser er det arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at rygereglerne overholdes. På serveringssteder og i det offentlige rum er det ejeren, eller den der disponerer over stedet/lokalet, der er ansvarlig. Overtrædelser foreslås straffet med bøde.

Ny praksis for momsfri lokaleudlejning

Med virkning fra 1. juli 2007 indfører SKAT en ny praksis for momsfri lokaleudlejning. Alle virksomheder skal fremover opgøre fradragsretten for købsmoms efter momslovens almindelige regler – det vil sige opføre momspligtige og momsfrie leverancer hver for sig med særskilt sammentælling.

I dag eksisterer der en minimumsgrænse, hvorefter hoteller, restauranter, forsamlingshuse, teatersale mv. ikke skal reducere deres fradragsret for købsmoms, når den momsfri omsætning af udlejning af kursuslokaler mv. højst udgør to pct. af den samlede årlige omsætning og den momsfri lokaleleje højst udgør fem pct. af den samlede betaling for arrangementet.

Hoteller, restaurationer mv. kan fortsat anse en del af prisen for det samlede arrangement som momsfri lokaleleje, forudsat at der ikke sker servering i mødelokalerne. Der er fortsat krav om, at den udstedte faktura skal specificere, hvilke leverancer der er pålagt moms.

 

Marts 2006:

Øget kriminelt misbrug af Dankortterminaler

PBS har bedt forretningerne om at øge opmærksomheden på de gamle Dankortterminaler, dvs. terminaler uden chiplæser. Det skyldes, at disse ofte misbruges af kriminelle, der monterer en ekstra kortlæser, som afkoder kundernes kort og PIN-kode. Når den ekstra kortlæser har lagret kortoplysninger i et stykke tid, vender de kriminelle tilbage for at hente de ekstra kortlæsere. Dette kan ske ved, at de stjæler hele terminalen. Det kan også ske, at de bare henter overvågningsudstyret. Dette kan ofte ses ved, at Dankortterminalen har lidt skade. Derfor er det vigtigt at kontakte PBS eller politiet, hvis terminaler er stjålet eller er skadet på mistænkelig vis.

Kortudstederne hæfter for kundernes tab, som dermed er forretningerne helt uvedkommende.

Musegener er ikke en arbejdsskade

Musegener anerkendes ikke som arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. Det viser den hidtil mest grundige gennemgang af forskningen på området. Dog vil Arbejdsskadestyrelsen i ganske særlige tilfælde vurdere enkelte af de sager, der rejses.

Skattesmæk:

Pas på de svenske myndigheder har rettet blikket mod danske virksomheder som har medarbejdere der er bosat i Sverige. Hvis den danske virksomhed har en medarbejder der bor i Malmø og som pendler over broen på arbejde, så er medarbejderen omfattet af den danske socialsikring. Men hvis medarbejderen fx. tager et lille bijob i Sverige, udløser det et kæmpe skattesmæk til den danske arbejdsgiver, som skal betale 32,46% af medarbejderens løn til sociale bidrag i Sverige, istedet for det meget mindre bidrag til ATP i Danmark.

Forbud mod kontant betaling på over 100.000 kr.

Der er vedtaget en ny lov, som fra den 1. marts 2006 forbyder handlende at tage imod mere end 100.000 kr. i kontante penge i forbindelse med salg af varer. Bestemmelsen findes i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som forventes vedtaget i næste uge. Forbudet gælder også mindre betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet. Det betyder navnlig, at forbudet også rammer køb af varer til over 100.000 kr., der betales i rater på under 100.000. Virksomheder, der modtager kontante betalinger over den nævnte grænse, skal sikre, at personalet er instrueret om, at betalinger over grænsen skal ske med betalingskort, bankoverførsel eller lignende.

Betaling af tjenesteydelser er ikke omfattet af forbudet mod kontant betaling, men de fleste tjenesteydelser er omfattet af lovens forpligtelser til at udvise opmærksomhed og indberette mistænkelige transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Der er også pligt til at kræve legitimation, når der er anledning til mistanke om hvidvaskning.

Ny bog om erhvervsuddannelsesloven - november 05 (kommenterede)

Hvilke regler gælder for ophævelse af uddannelsesaftaler? Erhvervsuddannelsesloven er grundlaget for reguleringen af erhvervsuddannelserne, nærmere betegnet uddannelsesforløbet for elever. Loven indeholder regler om erhvervsuddannelsernes struktur og indhold, adgang til uddannelserne, skolepraktik og den såkaldte ”Erhvervsuddannelse plus”. Endvidere findes der i loven regler om praktikvirksomhederne og om elevernes retlige forhold.

 

Bogen koster 310 kr. for medlemmer af Dansk Handel og Service og 620 kr. for ikke-medlemmer ekskl. moms og forsendelse. Den kan bestilles hos Dansk Handel og Service's Hotline og Karin Jensen fra Dansk Handel og Service på 3374 6000 eller e-mail kkj@dhs.dk. Den kan også bestilles på www.dhs.dk.

Ny bog om personaleomkostninger - 2006

”Kort om Personaleomkostninger 2006” behandler i kort form en række væsentlige spørgsmål om forholdet mellem arbejdsgiver, lønmodtager og det offentlige, som arbejdsgiveren bør være opmærksom på. Loven tager højde for de seneste lovændringer og ajourfører de satser, der er gældende for en lang række ydelser - såvel arbejdsgiverbetalte som offentlige.

 

Bogen koster 55 kr. for medlemmer af Dansk Handel og Service og 110 kr. for ikke-medlemmer ekskl. moms og forsendelse. Den kan bestilles hos Dansk Handel og Service's  Hotline eller Karin Jensen fra Dansk Handel og Servicepå 3374 6000 eller e-mail kkj@dhs.dk. Den kan også bestilles på www.dhs.dk.

 

Februar 2006:

Ny vejledning om forskelsbehandling

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny vejledning om lov om forskelsbehandling. Endvidere giver Beskæftigelsesministeriet praktiske eksempler på både lovlige og ulovlige annoncer, når der skal laves stillingsopslag.

hent vejledingen her: forskelsbehandlingsloven

Justering af fleksjobordningen

Der er indgået en politisk aftale om justering af fleksjobordningen. Justeringen omfatter hovedsageligt kommunerne, der skal sikre en bedre visitation, således at arbejdsprøvning mv. skal gennemføres efter reglerne. Statens refusion til kommunerne vil blive nedsat, hvis kommunerne ikke foretager tilstrækkelig arbejdsprøvning. Derudover skal ledigheden for fleksjobbere nedsættes. Det kan bl.a. ske ved, at borgerne får mulighed for at vælge mellem flere aktører, som kan bistå med at skaffe arbejde.

 

Reglerne for fleksjobansættelse vil blive justeret i mindre omfang. Ifølge den politiske aftale skal fleksjobvisiterede fremover kunne få en mentor på arbejdspladsen. Derudover får tidligere deltidsansatte ikke ret til et fleksjob på fuld tid - dog med enkelte undtagelser. Der bliver endvidere sat et loft over tilskuddets størrelse, således at løntilskuddet højst kan udgøre halvdelen eller 1/3 af en maksimal bruttoløn på 387.000 kroner årligt.

 

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder JSE Ejendomsservice velkommen

 

Januar 2006:

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Fritsche Design velkommen

 

Nye takster for Dankort-abonnement

Virksomheder, der modtager Dankort, betaler et årligt abonnement pr. forretning. Abonnementet er baseret på antallet af transaktioner og er inddelt i tre intervaller. PBS har nu offentliggjort taksterne for 2006:

§         1-4999 transaktioner om året: 588,70 kr.

§         5000–19.999 transaktioner om året: 3.178,96 kr.

§         20.000 eller flere transaktioner om året: 11.773,94 kr.

Abonnementet vil blive opkrævet mellem den 1. og 5. februar.

Velkommen til nye medlemmer

HBH byder Tæpperingen velkommen

Fleksjobbere bliver undtaget for beskæftigelseskravet

Folketinget har nu vedtaget en ændring af sygedagpengeloven, der betyder, at personer ansat i fleksjob fra 1. januar 2006 ikke længere skal opfylde beskæftigelseskravet over for kommunen (120 timer på 13 uger) for at have krav på sygedagpenge. Det betyder, at arbejdsgivere, der betaler fuld løn under sygdom til en person ansat i fleksjob, fremover har krav på refusion af sygedagpenge, selvom fleksjobberen har været ansat i kort tid og derfor måske ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Hvis personen i fleksjob ikke har krav på løn under sygdom, men derimod sygedagpenge, er det fremover kommunen - og ikke arbejdsgiver - der har dagpengeforpligtelsen, selvom beskæftigelseskravet over for kommunen ikke er opfyldt.

Uddannelses- og kompetenceudvikling

Virksomheder, der er omfattet af kontor- og lageroverenskomsten, skal hvert år afsætte et beløb svarende til 0,3 pct. af den pensionsgivende lønsum til uddannelses- og kompetenceudvikling for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. De afsatte midler skal indgå på en særlig uddannelseskonto i virksomhedens regnskab og budget. Uddannelseskontoens midler anvendes løbende i regnskabsåret. Uddannelseskontoen opgøres årligt og indgår som en del af virksomhedens regnskab.

Hvis der er overskud på kontoen, kan virksomheden overføre midler, der ikke er brugt, til de to efterfølgende regnskabsår.

Dansk Handel & Service henleder opmærksomheden på, at det nu er tid for opgørelse af kontoen.

 

Arkiv - Nyheder 2005 - klik her