Start
Om HBH
Medlemmer
Nye medlemmer
Bestyrelsen
Arrangement
Vedtægter
Kontakt

Vedtægter for Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg - HBH 

Stiftet 13. marts 1945 

§ 1

Navn og hjemsted

(1.1) Foreningens navn er Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj / Husum / Tingbjerg 

(1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

§ 2. Formål

(2.1) Foreningens formål er at samle de handlende og erhvervsdrivende til styrkelse af handelen i Brønshøj-Husum, samt informere og formidle netværket mellem foreningens medlemmer 

(2.2) Foreningen er upolitisk. 

§ 3. 

Medlemmer og kontingent

(3.1) Som medlem kan optages butikshandlende og erhvervsdrivende i Brønshøj-Husum området, samt enhver person, virksomhed eller institution, der har interesse for foreningens formål. 

(3.2) Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med oplysning og forretningsadresse, branche, indehaver m.v. 

(3.3) Indmeldelsen skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen nægter optagelse kan beslutningen indbringes af den pågældende på førstkommende generalforsamling, hvor afstemning sker efter samme retningslinjer som i § 3.5. 

(3.4) Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til et kalenderårs udgang. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel af foreningens formue. 

(3.5) Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, når den pågældende har gjort sig skyldig i illoyal konkurrence eller handler mod foreningens interesser eller på anden måde efter bestyrelsens bedømmelse har gjort sig uværdig til at være medlem af foreningen. Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt og med begrundet årsag. Den ekskluderede kan anke eksklusionen til den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor stadfæstelse skal ske med 2/3 af de fremmødte stemmer. Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene. 

(3.6) Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at bevilge enkelte medlemmer nedsat kontingent såfremt særlige forhold taler herfor. Kontingent opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

(3.7) Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest ved kalenderårets udgang og skal derudover træffe beslutning om, hvorvidt der skal indledes retslig inkasso for at inddrive det skyldige kontingentbeløb. 

(3.8) Medlemmer i restance kan ikke deltage på generalforsamling og har ingen 

stemmeret. 

§ 4. Bestyrelse

(4.1) Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer, dog minimum 3 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen. 

(4.2) 2 medlemmer vælges på ulige årstal, resten vælges på lige årstal. Genvalg kan finde sted. 

(4.3) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

(4.4) I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

(4.5) Udover bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

(4.6) På generalforsamlingen vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisor samt 1 revisorsuppleant for 1 år. 

(4.7) Udtræder et bestyrelsesmedlem indenfor sin valgperiode, supplerer bestyrelsen sig ved optagelse af én af suppleanterne i den rækkefølge, hvor de er valgt på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv igen efter et bestyrelsesmedlems 

udtræden. 

(4.8) Til alle valg i § 4.1, § 4.5 og § 4.6 kan kun vælges én repræsentant fra hver medlemsvirksomhed. 

(4.9) Bestyrelsen bemyndiges indenfor sin egen kreds eller blandt medlemmerne at nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af opgaver indenfor foreningen interesseområder. 

(4.10) Bestyrelsen skal så vidt muligt repræsentere de forskellige brancher og lokalområder indenfor foreningen. 

(4.11) Bestyrelsen er ulønnet, idet der dog af generalforsamlingen kan fastsættes godtgørelsesbeløb for ikke definerede omkostninger forbundet med bestyrelsesarbejdet. 

§ 5. Generalforsamling

(5.1) Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed i alle anliggender. 

 

(5.2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes skriftligt via e-mail med mindst 14 dages varsel. 

(5.3) Regnskab og dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent og bestyrelsesgodtgørelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter i henhold til foreningens vedtægter 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant i henhold til foreningens vedtægter 9. Eventuelt 

(5.4) Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. marts. Eventuelle forslag bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen. 

(5.5) Der kan ikke under dagsordenens punkt "Eventuelt" stilles forslag til afstemning. 

(5.6) Hvor intet andet er fastsat i disse vedtægter, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og alle forslag vedtages med almindelig majoritet. Afstemningen sker enten ved håndsoprækning eller stemmeseddel. Hvert medlem kan alene repræsentere sig selv, og derudover afgive én ekstra stemme som befuldmægtiget for et andet medlem. 

(5.7) Til vedtægtsændring fordres 2/3 af foreningens medlemmers stemmer på en ordinær generalforsamling. 

Såfremt den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 

Hvert medlem kan alene repræsentere sig selv, og derudover afgive en ekstra stemme som befuldmægtiget for et andet medlem. 

§ 6. 

Ekstraordinær generalforsamling

(6.1) Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages skriftlig varsel indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller hvis 1/4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til formanden med opgivelse af forhandlingsemnet. 

(6.2) Kun punkter der er anført på dagsordenen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 7

Tegningsret og hæftelse

(7.1) Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

(7.2) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid henhørende formue. 

(7.3) Der påhviler ikke foreningens bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelser. 

§ 8. 

Foreningens midler og regnskab 

(8.1) Foreningens regnskab følger kalenderåret fra 1/1 - 31/12. 

(8.2) Over foreningens kassebeholdning og bankkonto disponerer formanden (eller næstformanden) sammen med kassereren i forening eller kassereren alene. 

(8.3) Over foreningens øvrige midler disponerer formanden (eller næstformanden) samt kassereren (2 i forening) 

(8.4) Foreningen kan ikke optage lån eller stille garanti eller kaution uden forudgående vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

§ 9. Foreningens opløsning

(9.1) Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling og når 3/4 af foreningens medlemmer på mødet giver skriftlig stemmeerklæring herom. 

(9.2) Såfremt ovennævnte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling og på denne finder opløsning sted, såfremt 3/4 af de afgivne stemmer går ind herfor. 

(9.3) Såfremt foreningen opløses, vil dens pengemidler være at anvende til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning. 

Vedtaget på generalforsamling den 6. maj 1991 

Ændret på generalforsamling den 23. april 2002 (§1) 

Ændret på generalforsamling den 22. marts 2003 (§8) 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2023 

HBH's CVR nr. er: 32 96 13 47 

HBH's konto nummer i Nordea er: 2120 8128 717 995